ALS Sözlüğü

ALS Sözlüğü

Arama Yapın: 

 

 

Afazi (aphasia)

Dil yeteneğinin kaybedilmesi. Konuşma ve duyma organlarından çok beyin hasarından kaynaklanır. 

 

Akson (axon) 

Sinir telinin sinir hücresinden iletiyi dışarı taşıyan uzun kısmı. 

 

ALS ya da Amiyotrofik Lateral Skleroz

ALS yani amiyotrofik lateral skleroz, ilerleyici bir sinir sistemi hastalığıdır. Hastalık motor sinirleri etkiler. Motor sinirler beyinden omuriliğe, oradan kaslara giderek hareketlerimizi düzenler. Bu hastalık motor sinirleri etkileyerek kas hareketlerine engel olur. Hastalığın ileri evrelerinde felç gelişir. Buna karşılık genellikle akli yetenekler etkilenmez. 

Hastalığın adının anlamı omurilikte kasları besleyen yan (lateral) taraftaki sinirlerin zarar görmesiyle kasların beslenememesi ve katılaşmasıdır. 

 

Alt motor nöron (lower motor neuron) 

Omurilik ve beyin sapında başlayıp kas liflerinde sonlanan sinir hücreleri. Kayıpları kaslarda güçsüzlük, seyirme ve atrofi yani erimeye neden olur.

 

Alzheimer Hastalığı (Alzheimer's Disease)

Zihni yetilerde ilerleyici bozulmayla seyreden beyin hastalığı. Yön duygusunda bozulma, hafıza kaybı, konuşma ve benzeri yeteneklerin azalması ile giderek artan bunama görülür. Kas güçsüzlüğü, felç, nöbet gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. 

 

Anestezik

Ağrı hissini ortadan kaldıran ilaç veya madde. Ameliyat veya diğer cerrahi girişimleri gerçekleştirmek amacıyla uygulanır. Lokal anestezi bölgesel olarak uygulanan ve uyuşturma da denen, genel anestezi ise hasta uyutularak uygulanan tipidir.

 

Anestezist veya anestezi uzmanı

Anestezi yani ilaçla ağrı hissini ortadan kaldırma işlemini uygulayan hekim

 

Antidepresan ilaç 

ALS hastalarında sıklıkla görülen depresyon yani psikolojik çöküntü durumunu tedavi etmekte kullanılan ilaçlar. 

 

Apne (apnea)

Nefesin geçici olarak durması. 

 

Asfiksi (asphyxia) 

Akciğerlerden yeteri kadar oksijen yani hava alınamaması nedeniyle gelişen bilinç kaybı veya ölüm. Boğulmada olduğu gibi havanın akciğere ulaşamaması veya ilgili sinirlerin felç olması bu duruma neden olabilir.

 

Aspirasyon 

Soluk borusunun sıvı veya katı bir maddeyle tıkanması. Pnömoni yani zatürre denen enfeksiyona yol açabilir.

 

Atrofi (atrophy) 

Uzun süren kullanılmama nedeniyle kas kitlesinin kaybı, kas erimesi. ALS hastalığında ileri dönemde ortaya çıkan bir durumdur.

 

 

 

 

Babinski yanıtı 

Ayak tabanı batıcı olmayan sivri bir cisimle çizildiğinde başparmağın refleks olarak ayağın üst yüzüne, diğer parmakların ise tabana doğru bükülmesi. Normal olarak 2 yaşından sonra kaybolur, var olması ise omurilik ve beyinle bağlantılı sinir yolunda hasar olduğuna işaret eder.

 

BiPAP 

Solunuma yardımcı olan bir çeşit yapay solunum aygıtı. Henüz ventilatöre ihtiyaç göstermeyen ALS hastalarında özellikle de solunumun daha zorlaştığı gece kullanımı için uygundur. Küçük bir maske veya burun 'yastıkları' ile kullanılır.

 

Bulbar 

Beynin medulla oblongata veya soğanilik de denilen en arka bölümü ile ilgili.

Bulbar ALS'de yüz kasları, konuşma ve yutma da etkilenir.

 

Bulbar kaslar 

Konuşma, yutma ve çiğnemeyi sağlayan kaslar. 

 

 

 

 

Charcot, Jean M. 

1825-93 yılları arasında yaşamış; histeri, hipnoz ve skleroz konularında çalışmış ünlü Fransız nörolog. ALS'yi ayrı bir hastalık olarak ilk tanımlayan kişidir.

 

CT veya CAT scan 

Computerized Axial Tomography (Kompüterize Aksiyal Tomografi). Beynin görüntülerini alıp bilgisayara aktaran bir tür röntgen yöntemi. İşlem öncesinde hastanın damarına boyayıcı bir madde zerki ile hastalıklı dokular daha belirgin hale getirilebilir.

 

 

 

 

Dendrit 

Sinir hücresinin iletiyi alan kısmı. Bir sinir hücresinde pek çok dendrit olabilir.

 

Diyafram (diaphragm) 

Akciğerlerin altında bulunan ve nefesi kontrol eden büyük kas.

 

Diyetisyen 

Beslenme uzmanı.

 

Dizartri (dysarthria) 

Konuşma kaslarının güçsüzlüğü ya da sinir iletisinde aksama nedeniyle konuşmada güçlük çekilmesi. 

 

Disfaji (dysphagia)

Yutma zorluğu.

 

Disfazi (dysphasia) 

Dil yeteneğinin kaybı. Doğru kelimeleri bulamama, akla gelen kelimeleri söyleyememe veya sözcükleri anlayamama şeklinde görülebilir. 

 

Düşük ayak (foot drop) 

Bacaklardaki kasların zafiyet veya felci nedeniyle ayak tabanının aşağı doğru bükülmesi. 

 

 

 

 

EEG 

Elektroensefalogram. Kafatası üzerine konan elektrotlar aracılığıyla beynin elektriksel faaliyetinin ölçülmesi. Epilepsi yani sara, koma veya beyin ölümünün belirlenmesi amacıyla kullanılır.

 

EMG 

Elektromiyografi. Kasların içine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla kasların ve sinir liflerinin elektriksel faaliyetinin ölçülmesi. İşlem sırasında acı hissedilebilir. Motor nöron hasarının şekli ve şiddeti konusunda teşhise yardımcıdır. ALS için belirleyici teşhis yöntemlerinden biridir. Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.medicinenet.com 

 

Endotrakeal tüp (endotracheal tube) 

Hastanın burun veya ağzından yerleştirilen yapay havayolu tüpü. Soluk borusunu geçerek nefes alınmasına yardımcı olur. Bu işlem sırasında hasta konuşamaz. 

 

Epidemiyoloji 

Belli bir hastalığın dağılımını ve ortaya çıkmasında nelerin etkili olduğunu inceleyen bilim dalı.

 

Etyoloji 

Belli bir hastalığın nedeni.

 

 

 

 

Familyal 

Ailevi. Tüm ALS vakalarının yaklaşık %5-10'unun ailevi olduğu sanılıyor. Ailevi ALS, belli bir ailenin bireylerinde daha sık görülür ve hastalığın ailevi olmayan türünden daha erken yaşta ortaya çıkabilir. 

 

Fasikülasyon (fasciculation) 

Kas liflerinin istem dışı, düzensiz, hafif ve görülebilir hareketleri. ALS'de özellikle kol, bacak ve omuzda görülür.

 

Fleksiyon (flexion) 

Bükülme pozisyonu.

 

 

 

 

Gastrointestinal tüp (GI Tube) 

Mideye açılan ufak bir deliğe yerleştirilen tüp. Ağızdan beslenemeyen kişilerde katı ve sıvı besinlerle ilaçları vermek için kullanılır.

 

Gastrostomi (gastrostomy) 

Çiğneme veya yutma zorluğu olan kişilerde cerrahi olarak mideden doğrudan beslenme borusu girişi yapmak. 

 

Gehrig, Lou 

1903-1941 yılları arasında yaşamış ünlü Amerikalı beyzbol oyuncusu. ALS hastalığı Amerika'da bu sporcunun adıyla da anılır.

 

Gen (gene) 

Canlılarda belli özelliklere sahip olunmasını sağlayan ve kalıtım bilgisini içeren birim.

 

Glutamat 

Doğada en çok bulunan ve amino asit denen protein parçalarından biri. Vücut dokularının pek çoğunda bulunur. Sinaps denen sinir kavşaklarında sinir iletisini sağlayan maddelerden biridir. Aşırı uyarılmasının ALS ve Alzheimer hastalığı gibi hastalıklardaki sinir hasarının nedeni olduğu sanılır.

 

Guam 

Pasifikte bulunan bir ada. Burada ALS ve Parkinson hastalığının sık görülmesinin nedeni detaylı olarak araştırılmışsa da tam bir sonuca varılamamıştır.

 

Guillain-Bare Sendromu

Ani başlayıp hızla ilerleyen, motor sinirleri ve solunumu tutan bir hastalık. Tedavi edilebildiği gibi bazen ölümle de sonuçlanabilir.

 

 

 

 

Hipotonisite (hypotonicity) 

Alt motor sinir hücrelerinin hasarlanması nedeniyle normal kas gerginliğinin azalması veya kaybolması.

 

Hipoksi (hypoxia) 

Vücuda taşınan oksijen düzeyinin yetersiz olması. 

 

Hiporefleksi (hyporeflexia) 

Normal olarak tepki gösterilmesi gereken bir uyarıya hiç yanıt alınmaması veya zayıf yanıt alınması.

 

 

İ 

 

 

İlerleyici bulbus felci (Progressive Bulbar Palsy, PBP) 

"Bulbar ALS" olarak da bilinir. Alt motor sinir bozukluğuna bağlı olarak konuşma, çiğneme ve yutmada güçlük çekilmesiyle başlayan ilerleyici hastalık. ALS'li hastaların yaklaşık %25'inde görülen durumdur.

 

İlerleyici kas atrofisi (Progressive Muscular Atrophy, PMA) 

Alt motor sinir bozukluğuna bağlı ilerleyici hastalık. İki yıl içinde yukarı motor sinirlerin etkilenmediği durumlarda sadece alt motor sinirlere özgü bir bozukluk olarak kalır. 

 

İnsidans (incidence) 

Belli bir hastalıkta görülen yeni vaka sayısı. ALS hastalığının insidansı Batılı ülkelerde 100.000 kişide yılda 1-4 yeni vaka olarak veriliyor. Gelişmekte olan ülkelerde bu sayı genellikle daha düşüktür. 

 

İntramüsküler (intramuscular) 

Kas içine uygulama. 

 

İntratekal (intrathecal) 

Omurilik zarlarının içine enjeksiyon yapılması. Buraya genellikle bel bölgesinden ulaşılır. 

 

İntübasyon (intubation) 

Hastanın hava yolunun ağzına yerleştirilen ve ventilatöre bağlı bir tüp aracılığıyla açık tutulması. Hava ihtiyacını geçici olarak karşılar.

 

 

 

 

Kan beyin bariyeri (blood brain barrier) 

Bazı hücre ve kılcal damarlar aracılığı ile belli maddelerin beyin dokusuna geçişini engelleyen sistem. 

 

Kas

Genellikle sinir sisteminin bir uyarısı ile olmak üzere kasılabilen vücut dokusu. İskelet kasları, istemsiz kaslar ve kalp kası olarak üç türdür. Uzun süre kullanılmayan kaslarda küçülme ve zayıflama olabilir. Felç durumunda da ilgili kaslarda küçülme olabilir.

 

Kas tonusu (muscle tone) 

Bir kasın gerilmeye karşı gösterdiği direnç. Tonus artarsa kaslar gerilmeye direnç gösterirler. Buna hipertonisite veya spastisite denir. 

 

Kateter 

Bir vücut boşluğuna sıvı aktarımı veya tahliyesi amacıyla yerleştirilen tüp. En sık idrar kesesinin boşaltılması için kullanılır.

 

Klonus (clonus) 

Kaslarda hızlı kasılma ve gevşeme ile seyreden anormal sinir-kas faaliyeti.

 

Konstipasyon (constipation) 

Kabızlık veya peklik. Dışkının katılaşmasına neden olur. ALS'de sık karşılaşılan bir sorundur.

 

Kraniyal sinirler (cranial nerves) 

Beyinden çıkan 12 çift sinir. Kafa sinirleri de denir.

 

Kronik

Süregen, devamlılığı olan durum.

 

 

 

 

Lezyon (lesion) 

Bir vücut dokusunun hasara uğraması.

 

 

 

 

Medulla 

Beyin sapının solunum başta olmak üzere pek çok davranış açısından önemli olan kısmı. 

 

Merkezi sinir sistemi 

Beyin ve omurilikten oluşan sistem.

 

MNH (MND) 

Motor Nöron Hastalığı. Amiyotrofik lateral skleroz yerine kullanıldığı da olmaktadır, aslında ALS'nin de içinde bulunduğu hastalık grubunun genel adıdır.

 

Motor Nöron 

Merkezi sinir sisteminden kaslara, salgı bezlerine veya dokulara ileti taşıyan sinir hücresi. 

 

MRI 

Manyetik rezonans görüntüleme. Teşhis amacıyla vücut görüntülerini elde eden bir tanı yöntemi. Beyin ve merkezi sinir sisteminin hastalıklarının teşhisinde yararlı bir yöntemdir. 

 

Multipl Skleroz (MS) 

Merkezi sinir sistemini etkileyen kronik bir hastalık. Kas zafiyeti, konuşma ve görme yeteneklerinde bozulma görülür. Daha çok genç insanların hastalığıdır. Bağışıklık sistemindeki bir yetersizliğin bu hastalığa neden olduğu sanılıyor.

 

Müsküler distrofi (muscular dystrophy) 

Nedeni bilinmeyen, ırsi, sakatlığa neden olan, kas güçsüzlüğü ve atrofisiyle seyreden tüm kas hastalıkları. 

 

Myastenia Gravis 

Kas-sinir kavşağını etkileyen ve bağışık sistemiyle ilgili bir hastalık. Gövde veya kollar gibi belli bir kas grubunda zafiyet görülür. Bazen de örneğin göz dış kasları etkilendiğinden gözün hareketi kontrol edilemez. 

 

 

 

 

NCV 

(Nerve Conduction Velocity, sinir ileti hızı) Elektriksel olarak uyarılan bir sinirin ileti meydana getirme süresinin teşhis amacıyla saptanması. ALS'de bu süre genellikle normaldir. Belirgin bir yavaşlama görülmesi merkezi değil uç sinirlerin etkilendiğini gösterir ve ALS'den başka bir nedene bağlıdır.

 

Nörolog (neurologist) 

Sinir sistemi hastalıkları konusunda uzman olan hekim.

 

Nöroloji (neurology)

Sinir sistemi hastalıkları konusunda uzmanlaşmış olan tıp bilimi. 

 

Nöromüsküler (neuromuscular)

Hem sinirleri hem de kasları etkileyen.

 

Nöromüsküler kavşak (neuromuscular junction)

Sinir hücresi ile kas arasındaki kavşak yani sinaps.

 

Nöron (neuron) 

Önemli bir bölümünü beynin oluşturduğu merkezi sinir sisteminde yer alan sinir hücresi. Sinir iletisini dentrit adlı uzantılarla alır, akson adlı uzantılarla da diğer sinirlere iletir. 

 

Nörotransmiter (neurotransmitter) 

Sinaps aralığında sinirler arası iletişimi sağlayan kimyasal madde.

 

 

 

 

Otonom sinir sistemi (autonomic nervous system)

Sinir sisteminin kalp, akciğerler gibi iç organları kontrol eden kısmı.

 

 

Ö 

 

 

Ödem (edema) 

Dokuda şişliğe neden olacak şekilde sıvı toplanması.

 

Ön boynuz hücresi (anterior horn cell) 

Kas faaliyetini kontrol eden ilk uyarının geldiği merkez

 

 

 

 

PBP 

(Progressive Bulbar Palsy, ilerleyici bulbus felci). Konuşma ve yutma güçlüğüyle seyreden bir MNH.

 

Paraliz (paralysis) 

Vücudun belli bir bölgesinde istemli hareketlerin yapılamaması. Kasa etki eden sinirin bir yerindeki hastalık veya hasar nedeniyle oluşur. ALS de paralize neden olan hastalıklar arasındadır.

 

Parapleji (paraplegia) 

Bacakları etkileyen felç. Omurilik hasarına bağlı olduğunda gövdenin altı ile makat ve idrar kaslarını da etkiler. 

 

Parkinson Hastalığı (Parkinson's Disease)

Orta ve ileri yaşta görülebilen titreme, artan katılık, hareketlerde yavaşlık ile seyreden bir hastalık. Yüz ifadesiz bir hal alabilir, ses kısılır, bazı tiplerinde bunama da görülebilir. 

 

Primer Lateral Skleroz (Primary Lateral Sclerosis-PLS)

Üst motor sinir hücrelerinin bozukluğuyla seyreden ilerleyici sinir hastalığı. İki yıl içinde alt motor sinirlerin etkilenmediği durumlarda sadece üst motor sinirlere özgü bir bozukluk olarak kalır. 

 

Prognoz (prognosis) 

Hastalığın belli bir hastada izlediği seyir.

 

Pseudobulbar felç (pseudobulbar palsy) 

Konuşma, çiğneme ve yutmada güçlükle seyreden durum. Bu durum bulbus felcine benziyorsa da ani gülme ve ağlama nöbetleri ayrılmasını sağlar.

 

Pulmoner (pulmonary) 

Akciğerlere ait.

 

 

 

 

Refleks (reflex) 

Bir uyarıya verilen otomatik yanıt. 

 

Respirator 

Yapay solunum cihazı. Portatif de olabilir. Solunum güçlüğü uzun süre devam ettiğinde burun, ağız veya soluk borusuna yerleştirilen bir tüp aracılığıyla hava üfleyen bir cihaz olan ventilatörün kullanılması gerekebilir.

 

Rilutek 

Amerikan Gıda ve İlaç Federasyonu (FDA) tarafından onaylanan tek ALS ilacının piyasa adı.

 

Riluzole 

Amerikan Gıda ve İlaç Federasyonu (FDA) tarafından onaylanan tek ALS ilacının etken maddesi.

 

 

 

 

Serebrospinal sıvı (cerebral-spinal fluid (CSF) 

Beynin içindeki ventrikül denen boşlukları, beynin çevresini ve omuriliği dolduran sıvı.

 

Sinaps (synapse) 

Bir sinirin aksonu ile diğerinin dendriti arasında bulunan kavşak. Bu boşlukta nörotransmiter denen ileti taşıyıcı maddeler etkili olur. 

 

Skleroz (sclerosis) 

Vücudun bir parçasının veya sinirlerin kalınlaşması veya sertleşmesi. 

 

Spastisite (spasticity) 

Kas gerginliğinde istenmeyen bir artış nedeniyle hareket etmenin zorlaşması. Beynin veya omuriliğin hasarı nedeniyle görülebilir.

 

Spinal kord (spinal cord) 

Kafatasından kuyruk sokumuna dek omurga içinde yer alan merkezi sinir sistemi bölümü, omurilik. Vücut ile beyin arasında sinirler aracılığıyla iletişim sağlar. 

 

Spinal müsküler atrofi (spinal muscular atrophy, SMA) 

Sadece alt motor sinirlerin etkilendiği hastalık.

 

Spondiloz (spondylosis) 

Omuriliğin boyun kısmının hastalığı. ALS ile karıştırıldığı olur. Omurilik ve sinir köküne olan baskı kol kaslarında güçsüzlük, seyirme ve erime ile bacak kaslarında katılaşmaya neden olur.

 

Sürekli pozitif hava basıncı (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) 

Kişinin kendi solunumunu destekleyen ventilasyon yöntemi.

 

 

 

 

Trakea (trachea) 

Soluk borusu. Solunum sisteminin boyunda yer alan bölümüdür. 

 

Trakeostomi (tracheostomy) 

Solunuma yardımcı olmak için soluk borusunun ön tarafında cerrahi olarak bir açıklık oluşturma.

 

 

Ü 

 

 

Üst motor sinir (upper motor neuron) 

Beynin motor kısmından kaynaklanan ve omurilik boyunca uzanan sinir hücreleri. Bu sinirlerin kaybı katılaşma, kramp ve zaafiyete neden olur.

 

 

 

 

Ventilator 

ALS'nin ileri evresinde olduğu gibi, solunum kaslarının çalışmadığı durumlarda yapay solunum sağlayan cihaz. Burna, ağza veya trakea denen soluk borusuna yerleştirilen bir tüp aracılığıyla akciğerlere hava üfler.

 

 

 

 

Yan etki (side effect) 

Bir ilacın beklenen faydalı etkisinin dışındaki etki.

 

Yorumlar

    Henüz Yorum Eklenmemiş

Yorumunuzu Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

euro.message Sponsorluğunda


E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
Reklam Alanı

Arama Yapın

Son Yorumlar

25 Eylül 2020 Mukadder içen

Üye olmak istiyorum

makaleyi göster
25 Eylül 2020 Seher kır

Merhaba iyi çalışmalar halam ALS hastası bilgi alabilirmiyim düzelme olabiliyor mu teşekkür

makaleyi göster
25 Eylül 2020 Demet tufan

Benimde annem als hastası ne olur yardım et hocam

makaleyi göster
25 Eylül 2020 Nafiye Türkmenel

Merhaba iyi çalışmalar dilerim öncelikle.. İsmim Nafiye Türkmenel 2007 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek okulundan mezun oldum .Şu an halen Türk Silahlı kuvvetlerinde Askeri Hemşire olarak çalişmaktayim.2017 temmuz ayında bi hastalıkla tanıştık Kendim hemşire olmama rağmen ilk başlarda ben bile afalladım Koroner yoğun bakım Acil dahiliye yoğun bakım Ateşli silah yaralanmaları Mayın patlamaları doğu askeri hastaneleri tecrübeme rağmen Als denen hastalık hiçbirşeye benzemiyordu Babam 52 yaşındaydı tanı konulduğunda.Kendisi de halen gardiyan olarak çalışmaktaydı Hastalık sebebiyle emekli olmak durumunda kaldı çünkü birer birer yetilerini kaybedecekti Ilk zamanlar şikayetler boyun fıstığıyla karıştırılmış olup buna yönelik tedaviler uygulandi TA ki bir kolunda incelme olup kullanmakta zorlanma kadar...Bu dönemde kene hikayesi de olduğu için LYME HASTALIGI 'na da yöneldik..Nitekim pozitif cikti Buna yönelik steroid ve enfeksiyon tedavilerini de bizzat kendim uyguladım doktor kontrolünde.. Yalniz hiçbirşeyin faydası olmadı ve bu amansız hastalık hızla ilerledi Bakımını annem ben ve kiz kardeşim yardımlaşarak yapmaya başladık Her türlü vitamin takviyesini dener olduk Tedavisinin olmadığını bildiğimiz halde bir umut uyguladık Bitki kırlarından tutun da vitamin polen komplekslerine kadar...2019 temmuz ayına geldiğimizde solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye yatırdık Trakea zamanı gelmişti 5.5 ay hastanede yoğun bakımda hemşire olmam sebebiyle ve hastane doktor ve hemşireleri arkadaşım olması sebebiyle istediğim zaman hep yanındaydım Istediğim süre görebildim Bakımını yaptım pozisyonunu verdim onunla konuştum Ailemle görüntülü konusturdum Bir tek yatak yarası açılmadı Hep gözetimin altında olduğu için ihmaller minimal seviyedeydi Takip ettiğimi ve hastama sahip ciktigimi bildikleri için tedirginlerdi.17 Aralık 2019 da babamı kaybettim Halen daha acısı yüreğimden çıkmıyor Bi hastalar çok özel insanlar ...Herşeyin farkındalar çok bilinçliler ..Bakımları gerçekten çok zor Allah yakınlarının ve bakanların yardımcısı olsun Ne hissettiklerini anlamak çok önemli ...Çoğu konuşamıyor..Biz alfabe ve dudak okumayla anlasabiliyorduk Mesaiden çıkıp ilk işim yanına gitmek oluyordu Onun beni gördüğü andaki yüz ifadesini hicbir zaman unutamam ve o anki mutluluğu tarif edemem Hasta yakınlarının da bir çoğuyla da iletişim halindeyim en azından yakınlarından haberlerini alabiliyorum Bu bile büyük mutluluk benim için...Ve Als hastalarına yardım konusunda elimden ne gelebiliyorsa yapmaya hazırım....

makaleyi göster
25 Eylül 2020 Sevilay Ustahüseyinoğlu

Annemi als hastalığından kaybettim.Gönüllü olarak yapabileceğim neler var? Yardımcı olmak isterim..

makaleyi göster
25 Eylül 2020 Sibel Gürsu

Gönüllü olmak istiyorum

makaleyi göster
25 Eylül 2020 Ayşe Yıldız

Elimizde ikinci el göz takip sistemi bulunmaktadır. Ihtiyacı olan iletişime geçebilir.

makaleyi göster
25 Eylül 2020 Tuğba Yılmaz

iyi günler annem Aralık 2019 da ALS tanısı koyuldu hastalık hakkında çok bilgimiz yok rilutex diye bir ilaç alıyoruz falan ağrilarina çok çare olmuyor bu yeni bulunan ilaç neden Türkiye'de kullanılmıyor annemi kaybetmek istemiyorum. Yeni ilacı nasıl temin edebiliriz . Lütfen bilgi ve yardımcı olun

makaleyi göster
25 Eylül 2020 Sedanur ŞENTÜRK

Benim babamda Als hastası... Bizde bu göz takip sisteminden edinmek istiyoruz bize yardımcı olur musunuz? Şimden teşekkürler...

makaleyi göster
25 Eylül 2020 emre akaryalı

bu ilaç ilerlemeyi durduruyormu yvaşlatıyormu kullanan varsa bilgi verebilirmi

makaleyi göster
Reklam Alanı
Reklam Alanı