ALS Sözlüğü

ALS Sözlüğü

Arama Yapın: 

 

 

Afazi (aphasia)

Dil yeteneğinin kaybedilmesi. Konuşma ve duyma organlarından çok beyin hasarından kaynaklanır. 

 

Akson (axon) 

Sinir telinin sinir hücresinden iletiyi dışarı taşıyan uzun kısmı. 

 

ALS ya da Amiyotrofik Lateral Skleroz

ALS yani amiyotrofik lateral skleroz, ilerleyici bir sinir sistemi hastalığıdır. Hastalık motor sinirleri etkiler. Motor sinirler beyinden omuriliğe, oradan kaslara giderek hareketlerimizi düzenler. Bu hastalık motor sinirleri etkileyerek kas hareketlerine engel olur. Hastalığın ileri evrelerinde felç gelişir. Buna karşılık genellikle akli yetenekler etkilenmez. 

Hastalığın adının anlamı omurilikte kasları besleyen yan (lateral) taraftaki sinirlerin zarar görmesiyle kasların beslenememesi ve katılaşmasıdır. 

 

Alt motor nöron (lower motor neuron) 

Omurilik ve beyin sapında başlayıp kas liflerinde sonlanan sinir hücreleri. Kayıpları kaslarda güçsüzlük, seyirme ve atrofi yani erimeye neden olur.

 

Alzheimer Hastalığı (Alzheimer's Disease)

Zihni yetilerde ilerleyici bozulmayla seyreden beyin hastalığı. Yön duygusunda bozulma, hafıza kaybı, konuşma ve benzeri yeteneklerin azalması ile giderek artan bunama görülür. Kas güçsüzlüğü, felç, nöbet gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. 

 

Anestezik

Ağrı hissini ortadan kaldıran ilaç veya madde. Ameliyat veya diğer cerrahi girişimleri gerçekleştirmek amacıyla uygulanır. Lokal anestezi bölgesel olarak uygulanan ve uyuşturma da denen, genel anestezi ise hasta uyutularak uygulanan tipidir.

 

Anestezist veya anestezi uzmanı

Anestezi yani ilaçla ağrı hissini ortadan kaldırma işlemini uygulayan hekim

 

Antidepresan ilaç 

ALS hastalarında sıklıkla görülen depresyon yani psikolojik çöküntü durumunu tedavi etmekte kullanılan ilaçlar. 

 

Apne (apnea)

Nefesin geçici olarak durması. 

 

Asfiksi (asphyxia) 

Akciğerlerden yeteri kadar oksijen yani hava alınamaması nedeniyle gelişen bilinç kaybı veya ölüm. Boğulmada olduğu gibi havanın akciğere ulaşamaması veya ilgili sinirlerin felç olması bu duruma neden olabilir.

 

Aspirasyon 

Soluk borusunun sıvı veya katı bir maddeyle tıkanması. Pnömoni yani zatürre denen enfeksiyona yol açabilir.

 

Atrofi (atrophy) 

Uzun süren kullanılmama nedeniyle kas kitlesinin kaybı, kas erimesi. ALS hastalığında ileri dönemde ortaya çıkan bir durumdur.

 

 

 

 

Babinski yanıtı 

Ayak tabanı batıcı olmayan sivri bir cisimle çizildiğinde başparmağın refleks olarak ayağın üst yüzüne, diğer parmakların ise tabana doğru bükülmesi. Normal olarak 2 yaşından sonra kaybolur, var olması ise omurilik ve beyinle bağlantılı sinir yolunda hasar olduğuna işaret eder.

 

BiPAP 

Solunuma yardımcı olan bir çeşit yapay solunum aygıtı. Henüz ventilatöre ihtiyaç göstermeyen ALS hastalarında özellikle de solunumun daha zorlaştığı gece kullanımı için uygundur. Küçük bir maske veya burun 'yastıkları' ile kullanılır.

 

Bulbar 

Beynin medulla oblongata veya soğanilik de denilen en arka bölümü ile ilgili.

Bulbar ALS'de yüz kasları, konuşma ve yutma da etkilenir.

 

Bulbar kaslar 

Konuşma, yutma ve çiğnemeyi sağlayan kaslar. 

 

 

 

 

Charcot, Jean M. 

1825-93 yılları arasında yaşamış; histeri, hipnoz ve skleroz konularında çalışmış ünlü Fransız nörolog. ALS'yi ayrı bir hastalık olarak ilk tanımlayan kişidir.

 

CT veya CAT scan 

Computerized Axial Tomography (Kompüterize Aksiyal Tomografi). Beynin görüntülerini alıp bilgisayara aktaran bir tür röntgen yöntemi. İşlem öncesinde hastanın damarına boyayıcı bir madde zerki ile hastalıklı dokular daha belirgin hale getirilebilir.

 

 

 

 

Dendrit 

Sinir hücresinin iletiyi alan kısmı. Bir sinir hücresinde pek çok dendrit olabilir.

 

Diyafram (diaphragm) 

Akciğerlerin altında bulunan ve nefesi kontrol eden büyük kas.

 

Diyetisyen 

Beslenme uzmanı.

 

Dizartri (dysarthria) 

Konuşma kaslarının güçsüzlüğü ya da sinir iletisinde aksama nedeniyle konuşmada güçlük çekilmesi. 

 

Disfaji (dysphagia)

Yutma zorluğu.

 

Disfazi (dysphasia) 

Dil yeteneğinin kaybı. Doğru kelimeleri bulamama, akla gelen kelimeleri söyleyememe veya sözcükleri anlayamama şeklinde görülebilir. 

 

Düşük ayak (foot drop) 

Bacaklardaki kasların zafiyet veya felci nedeniyle ayak tabanının aşağı doğru bükülmesi. 

 

 

 

 

EEG 

Elektroensefalogram. Kafatası üzerine konan elektrotlar aracılığıyla beynin elektriksel faaliyetinin ölçülmesi. Epilepsi yani sara, koma veya beyin ölümünün belirlenmesi amacıyla kullanılır.

 

EMG 

Elektromiyografi. Kasların içine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla kasların ve sinir liflerinin elektriksel faaliyetinin ölçülmesi. İşlem sırasında acı hissedilebilir. Motor nöron hasarının şekli ve şiddeti konusunda teşhise yardımcıdır. ALS için belirleyici teşhis yöntemlerinden biridir. Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.medicinenet.com 

 

Endotrakeal tüp (endotracheal tube) 

Hastanın burun veya ağzından yerleştirilen yapay havayolu tüpü. Soluk borusunu geçerek nefes alınmasına yardımcı olur. Bu işlem sırasında hasta konuşamaz. 

 

Epidemiyoloji 

Belli bir hastalığın dağılımını ve ortaya çıkmasında nelerin etkili olduğunu inceleyen bilim dalı.

 

Etyoloji 

Belli bir hastalığın nedeni.

 

 

 

 

Familyal 

Ailevi. Tüm ALS vakalarının yaklaşık %5-10'unun ailevi olduğu sanılıyor. Ailevi ALS, belli bir ailenin bireylerinde daha sık görülür ve hastalığın ailevi olmayan türünden daha erken yaşta ortaya çıkabilir. 

 

Fasikülasyon (fasciculation) 

Kas liflerinin istem dışı, düzensiz, hafif ve görülebilir hareketleri. ALS'de özellikle kol, bacak ve omuzda görülür.

 

Fleksiyon (flexion) 

Bükülme pozisyonu.

 

 

 

 

Gastrointestinal tüp (GI Tube) 

Mideye açılan ufak bir deliğe yerleştirilen tüp. Ağızdan beslenemeyen kişilerde katı ve sıvı besinlerle ilaçları vermek için kullanılır.

 

Gastrostomi (gastrostomy) 

Çiğneme veya yutma zorluğu olan kişilerde cerrahi olarak mideden doğrudan beslenme borusu girişi yapmak. 

 

Gehrig, Lou 

1903-1941 yılları arasında yaşamış ünlü Amerikalı beyzbol oyuncusu. ALS hastalığı Amerika'da bu sporcunun adıyla da anılır.

 

Gen (gene) 

Canlılarda belli özelliklere sahip olunmasını sağlayan ve kalıtım bilgisini içeren birim.

 

Glutamat 

Doğada en çok bulunan ve amino asit denen protein parçalarından biri. Vücut dokularının pek çoğunda bulunur. Sinaps denen sinir kavşaklarında sinir iletisini sağlayan maddelerden biridir. Aşırı uyarılmasının ALS ve Alzheimer hastalığı gibi hastalıklardaki sinir hasarının nedeni olduğu sanılır.

 

Guam 

Pasifikte bulunan bir ada. Burada ALS ve Parkinson hastalığının sık görülmesinin nedeni detaylı olarak araştırılmışsa da tam bir sonuca varılamamıştır.

 

Guillain-Bare Sendromu

Ani başlayıp hızla ilerleyen, motor sinirleri ve solunumu tutan bir hastalık. Tedavi edilebildiği gibi bazen ölümle de sonuçlanabilir.

 

 

 

 

Hipotonisite (hypotonicity) 

Alt motor sinir hücrelerinin hasarlanması nedeniyle normal kas gerginliğinin azalması veya kaybolması.

 

Hipoksi (hypoxia) 

Vücuda taşınan oksijen düzeyinin yetersiz olması. 

 

Hiporefleksi (hyporeflexia) 

Normal olarak tepki gösterilmesi gereken bir uyarıya hiç yanıt alınmaması veya zayıf yanıt alınması.

 

 

İ 

 

 

İlerleyici bulbus felci (Progressive Bulbar Palsy, PBP) 

"Bulbar ALS" olarak da bilinir. Alt motor sinir bozukluğuna bağlı olarak konuşma, çiğneme ve yutmada güçlük çekilmesiyle başlayan ilerleyici hastalık. ALS'li hastaların yaklaşık %25'inde görülen durumdur.

 

İlerleyici kas atrofisi (Progressive Muscular Atrophy, PMA) 

Alt motor sinir bozukluğuna bağlı ilerleyici hastalık. İki yıl içinde yukarı motor sinirlerin etkilenmediği durumlarda sadece alt motor sinirlere özgü bir bozukluk olarak kalır. 

 

İnsidans (incidence) 

Belli bir hastalıkta görülen yeni vaka sayısı. ALS hastalığının insidansı Batılı ülkelerde 100.000 kişide yılda 1-4 yeni vaka olarak veriliyor. Gelişmekte olan ülkelerde bu sayı genellikle daha düşüktür. 

 

İntramüsküler (intramuscular) 

Kas içine uygulama. 

 

İntratekal (intrathecal) 

Omurilik zarlarının içine enjeksiyon yapılması. Buraya genellikle bel bölgesinden ulaşılır. 

 

İntübasyon (intubation) 

Hastanın hava yolunun ağzına yerleştirilen ve ventilatöre bağlı bir tüp aracılığıyla açık tutulması. Hava ihtiyacını geçici olarak karşılar.

 

 

 

 

Kan beyin bariyeri (blood brain barrier) 

Bazı hücre ve kılcal damarlar aracılığı ile belli maddelerin beyin dokusuna geçişini engelleyen sistem. 

 

Kas

Genellikle sinir sisteminin bir uyarısı ile olmak üzere kasılabilen vücut dokusu. İskelet kasları, istemsiz kaslar ve kalp kası olarak üç türdür. Uzun süre kullanılmayan kaslarda küçülme ve zayıflama olabilir. Felç durumunda da ilgili kaslarda küçülme olabilir.

 

Kas tonusu (muscle tone) 

Bir kasın gerilmeye karşı gösterdiği direnç. Tonus artarsa kaslar gerilmeye direnç gösterirler. Buna hipertonisite veya spastisite denir. 

 

Kateter 

Bir vücut boşluğuna sıvı aktarımı veya tahliyesi amacıyla yerleştirilen tüp. En sık idrar kesesinin boşaltılması için kullanılır.

 

Klonus (clonus) 

Kaslarda hızlı kasılma ve gevşeme ile seyreden anormal sinir-kas faaliyeti.

 

Konstipasyon (constipation) 

Kabızlık veya peklik. Dışkının katılaşmasına neden olur. ALS'de sık karşılaşılan bir sorundur.

 

Kraniyal sinirler (cranial nerves) 

Beyinden çıkan 12 çift sinir. Kafa sinirleri de denir.

 

Kronik

Süregen, devamlılığı olan durum.

 

 

 

 

Lezyon (lesion) 

Bir vücut dokusunun hasara uğraması.

 

 

 

 

Medulla 

Beyin sapının solunum başta olmak üzere pek çok davranış açısından önemli olan kısmı. 

 

Merkezi sinir sistemi 

Beyin ve omurilikten oluşan sistem.

 

MNH (MND) 

Motor Nöron Hastalığı. Amiyotrofik lateral skleroz yerine kullanıldığı da olmaktadır, aslında ALS'nin de içinde bulunduğu hastalık grubunun genel adıdır.

 

Motor Nöron 

Merkezi sinir sisteminden kaslara, salgı bezlerine veya dokulara ileti taşıyan sinir hücresi. 

 

MRI 

Manyetik rezonans görüntüleme. Teşhis amacıyla vücut görüntülerini elde eden bir tanı yöntemi. Beyin ve merkezi sinir sisteminin hastalıklarının teşhisinde yararlı bir yöntemdir. 

 

Multipl Skleroz (MS) 

Merkezi sinir sistemini etkileyen kronik bir hastalık. Kas zafiyeti, konuşma ve görme yeteneklerinde bozulma görülür. Daha çok genç insanların hastalığıdır. Bağışıklık sistemindeki bir yetersizliğin bu hastalığa neden olduğu sanılıyor.

 

Müsküler distrofi (muscular dystrophy) 

Nedeni bilinmeyen, ırsi, sakatlığa neden olan, kas güçsüzlüğü ve atrofisiyle seyreden tüm kas hastalıkları. 

 

Myastenia Gravis 

Kas-sinir kavşağını etkileyen ve bağışık sistemiyle ilgili bir hastalık. Gövde veya kollar gibi belli bir kas grubunda zafiyet görülür. Bazen de örneğin göz dış kasları etkilendiğinden gözün hareketi kontrol edilemez. 

 

 

 

 

NCV 

(Nerve Conduction Velocity, sinir ileti hızı) Elektriksel olarak uyarılan bir sinirin ileti meydana getirme süresinin teşhis amacıyla saptanması. ALS'de bu süre genellikle normaldir. Belirgin bir yavaşlama görülmesi merkezi değil uç sinirlerin etkilendiğini gösterir ve ALS'den başka bir nedene bağlıdır.

 

Nörolog (neurologist) 

Sinir sistemi hastalıkları konusunda uzman olan hekim.

 

Nöroloji (neurology)

Sinir sistemi hastalıkları konusunda uzmanlaşmış olan tıp bilimi. 

 

Nöromüsküler (neuromuscular)

Hem sinirleri hem de kasları etkileyen.

 

Nöromüsküler kavşak (neuromuscular junction)

Sinir hücresi ile kas arasındaki kavşak yani sinaps.

 

Nöron (neuron) 

Önemli bir bölümünü beynin oluşturduğu merkezi sinir sisteminde yer alan sinir hücresi. Sinir iletisini dentrit adlı uzantılarla alır, akson adlı uzantılarla da diğer sinirlere iletir. 

 

Nörotransmiter (neurotransmitter) 

Sinaps aralığında sinirler arası iletişimi sağlayan kimyasal madde.

 

 

 

 

Otonom sinir sistemi (autonomic nervous system)

Sinir sisteminin kalp, akciğerler gibi iç organları kontrol eden kısmı.

 

 

Ö 

 

 

Ödem (edema) 

Dokuda şişliğe neden olacak şekilde sıvı toplanması.

 

Ön boynuz hücresi (anterior horn cell) 

Kas faaliyetini kontrol eden ilk uyarının geldiği merkez

 

 

 

 

PBP 

(Progressive Bulbar Palsy, ilerleyici bulbus felci). Konuşma ve yutma güçlüğüyle seyreden bir MNH.

 

Paraliz (paralysis) 

Vücudun belli bir bölgesinde istemli hareketlerin yapılamaması. Kasa etki eden sinirin bir yerindeki hastalık veya hasar nedeniyle oluşur. ALS de paralize neden olan hastalıklar arasındadır.

 

Parapleji (paraplegia) 

Bacakları etkileyen felç. Omurilik hasarına bağlı olduğunda gövdenin altı ile makat ve idrar kaslarını da etkiler. 

 

Parkinson Hastalığı (Parkinson's Disease)

Orta ve ileri yaşta görülebilen titreme, artan katılık, hareketlerde yavaşlık ile seyreden bir hastalık. Yüz ifadesiz bir hal alabilir, ses kısılır, bazı tiplerinde bunama da görülebilir. 

 

Primer Lateral Skleroz (Primary Lateral Sclerosis-PLS)

Üst motor sinir hücrelerinin bozukluğuyla seyreden ilerleyici sinir hastalığı. İki yıl içinde alt motor sinirlerin etkilenmediği durumlarda sadece üst motor sinirlere özgü bir bozukluk olarak kalır. 

 

Prognoz (prognosis) 

Hastalığın belli bir hastada izlediği seyir.

 

Pseudobulbar felç (pseudobulbar palsy) 

Konuşma, çiğneme ve yutmada güçlükle seyreden durum. Bu durum bulbus felcine benziyorsa da ani gülme ve ağlama nöbetleri ayrılmasını sağlar.

 

Pulmoner (pulmonary) 

Akciğerlere ait.

 

 

 

 

Refleks (reflex) 

Bir uyarıya verilen otomatik yanıt. 

 

Respirator 

Yapay solunum cihazı. Portatif de olabilir. Solunum güçlüğü uzun süre devam ettiğinde burun, ağız veya soluk borusuna yerleştirilen bir tüp aracılığıyla hava üfleyen bir cihaz olan ventilatörün kullanılması gerekebilir.

 

Rilutek 

Amerikan Gıda ve İlaç Federasyonu (FDA) tarafından onaylanan tek ALS ilacının piyasa adı.

 

Riluzole 

Amerikan Gıda ve İlaç Federasyonu (FDA) tarafından onaylanan tek ALS ilacının etken maddesi.

 

 

 

 

Serebrospinal sıvı (cerebral-spinal fluid (CSF) 

Beynin içindeki ventrikül denen boşlukları, beynin çevresini ve omuriliği dolduran sıvı.

 

Sinaps (synapse) 

Bir sinirin aksonu ile diğerinin dendriti arasında bulunan kavşak. Bu boşlukta nörotransmiter denen ileti taşıyıcı maddeler etkili olur. 

 

Skleroz (sclerosis) 

Vücudun bir parçasının veya sinirlerin kalınlaşması veya sertleşmesi. 

 

Spastisite (spasticity) 

Kas gerginliğinde istenmeyen bir artış nedeniyle hareket etmenin zorlaşması. Beynin veya omuriliğin hasarı nedeniyle görülebilir.

 

Spinal kord (spinal cord) 

Kafatasından kuyruk sokumuna dek omurga içinde yer alan merkezi sinir sistemi bölümü, omurilik. Vücut ile beyin arasında sinirler aracılığıyla iletişim sağlar. 

 

Spinal müsküler atrofi (spinal muscular atrophy, SMA) 

Sadece alt motor sinirlerin etkilendiği hastalık.

 

Spondiloz (spondylosis) 

Omuriliğin boyun kısmının hastalığı. ALS ile karıştırıldığı olur. Omurilik ve sinir köküne olan baskı kol kaslarında güçsüzlük, seyirme ve erime ile bacak kaslarında katılaşmaya neden olur.

 

Sürekli pozitif hava basıncı (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) 

Kişinin kendi solunumunu destekleyen ventilasyon yöntemi.

 

 

 

 

Trakea (trachea) 

Soluk borusu. Solunum sisteminin boyunda yer alan bölümüdür. 

 

Trakeostomi (tracheostomy) 

Solunuma yardımcı olmak için soluk borusunun ön tarafında cerrahi olarak bir açıklık oluşturma.

 

 

Ü 

 

 

Üst motor sinir (upper motor neuron) 

Beynin motor kısmından kaynaklanan ve omurilik boyunca uzanan sinir hücreleri. Bu sinirlerin kaybı katılaşma, kramp ve zaafiyete neden olur.

 

 

 

 

Ventilator 

ALS'nin ileri evresinde olduğu gibi, solunum kaslarının çalışmadığı durumlarda yapay solunum sağlayan cihaz. Burna, ağza veya trakea denen soluk borusuna yerleştirilen bir tüp aracılığıyla akciğerlere hava üfler.

 

 

 

 

Yan etki (side effect) 

Bir ilacın beklenen faydalı etkisinin dışındaki etki.

 

Yorumlar

    Henüz Yorum Eklenmemiş

Yorumunuzu Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

euro.message Sponsorluğunda


e-bülten'e üye olun
Reklam Alanı

Arama Yapın

Son Yorumlar

25 Þubat 2018 Hasan Meydan

Merhabalar, Babamda üç yıla yakın süredir ALS belirtileri var. Bu süreçte Zonguldak Araştırma, Çapa, İstanbulda Özel Muaynehaneler ve Hacettepe'de bir çok tetkikten sonra Hacettepe'de sekiz ay kadar önce teşhis kesinleşti. Babam henüz kendi ihtiyaçlarını kendişsi rahatlıkla görebilecek durumda Rilutek kullanmaya başladı. Takibinin yapılması konusunda Hacettepe'den başka bir yer sorumluluk almak istemiyor. Hacettepede ise sıra bulmak ve muayene olmak imkansız değilse bile çok zor. Özellikle acil durumlar için destek olabilecek, düzenli takip yapabilecek batı karadeniz bölgesine yakın bir hastane, poliklinik veya doktor (ALS ile ilgili tecrübesi olan) bulmaya çalışıyoruz. Önerebileceğiniz birileri var mıdır?

makaleyi göster
25 Þubat 2018 Canan tuncel

Merhaba 2005 yilinda annem als hastasi oldu 2009 senesinde kollarimda can verdi ... onun sokunu atlatiyorum derken babam vefat etti ...onuda atlatiriz dedik hayat devam ediyor dedik 8 sonra ablam ve ailesi kaza yapti öldüler hayatta kimsem kalmadi topraga girdi hepsi tam siginacak limanim esime sarildimki oda oglumun ogretmeniyle aldatti ...gecen sene bosandim...tam bitti derken kotu gunler gecti derken bir kacgundur seyrime var elimde kolumda hastaneye gittim tenkitler yapildi ve als hastaligi tanisi konuldu ...BEN ÖLMEK ISTIYORUMMMMMMMM

makaleyi göster
25 Þubat 2018 Seniye Özkoral

Yeni çıkan ilaç hastalığı ilerlemiş olan hasta grubunda da iyileşmeye sebep oluyor mu? Ağabeyim ALS hastası denemek yerinde olur mu? Teşekkürler

makaleyi göster
25 Þubat 2018 Ertuğrul KAZAK

ALS tedavisinde ikinci ilaç için Japonya ve Amerikada kabul edilen ikinci ilacın ne olduğunu ve adına öğrenme imkanımız var mı? Ayrıca bu ilacı temin etme imkanımız var mı?

makaleyi göster
25 Þubat 2018 Kamil çakır

Merhaba özelikle şunu belirtmek istiyorum annem iki yıldan fazla doktorlara gidip geldik ilaçlarla tedavi oluyor ama ortada bir sonuç yok şimdi annemin size bu duruma nasıl geldiği şöyle anlatabilirim , ufak bir kaza yani düşme oldu kaşında biraz açılma oldu ve dört dikiş atıldı annemin hiç bir şeyi normalde yoktu yatalak falan değil di annenin hastahaneye fazla gidip gelen birisi de değil di sonra hafıza tramvay geçirmiş galiba düştükten sonra gelip gitme olmaya başlamış hastahaneye gittik hiç bir şeyin olmadığı tahlillerin temiz çıktığını gördük ama annem iyi değildi . annemin kan idrar kemik kolestrol şeker hiç birşeyi yok yani bütün her şey temiz ciğer mide bağırsak tüm filimler çekildi temiz çıktı artık yapacak bir şey kalmadı . bu konuda bana bilgi verebilecek yetkilere sesleniyorum her doktor bir teşhis net koyamadı emes als motor noron gibi şeyler söylüyorlar ama başlangıç ta biraz araştırdım bunun gibi annem böyle hastalıkların başlangıcı annemden gözükmedi o yüzden tereddütlüyüm çünkü dediğim gibi yatalak yada hasta olan bir kişi değil di bunun bir çaresi yada bir sonucu vardır Bu konuyla ilgilenecek yetkili arıyorum yada önereceği bir tedavi yolu yada ilaç tavsiyesi varmı olursa çok mutlu olurum çünkü çaresizce bekliyorum .

makaleyi göster
25 Þubat 2018 Mehmet Meydan

Mrb. Benim kaynbiraderim ALS hastası. Şu an hastanede. Kendisi oksijen makinesine bağlı. Eve çıkartıcaz. Lakin evde elektrik kesintilerinde zor duruma düşmemesi için jeneratöre ihtiyaç var. Durumumuz uygun olmadğından uygun fiyata jeneratörü nereden temin edebiliriz. Devlet destek veriyormu? Lutfen aydnlatın.

makaleyi göster
25 Þubat 2018 Mustafa T. Eyin

Als hastam var derneği kayıtlı halil acar isimli hasta ben bu hastam için eve hemşire talebinde bulunmak is diyorum bizi de hastalık süresini en iyi şekilde bakmamız için aydinliticak birine ihtiyacımız var Adresim osmaniye mah. Cemiyet sokak no 15/1 bahce katı güler ap bakirkoy ıstanbul tel.02124663674

makaleyi göster
25 Þubat 2018 derya kurt

Anneme ege üniversitesinde als teshisi konuldu.sadece konusma zorlugunvar.bu ilacı nasil temin etti kullanan hastalar ne kadar etkili oldu lutfen benimle iletisime geçermisiniz.05378840069

makaleyi göster
25 Þubat 2018 Baran Uslu

Çok duygulandım, gözümden yaş geldi. Bu çok anlamlı ve değerli etkinlik için İlçe Jandarma Komutanlığını, komutanımızı ve askerlerimizi kutlarım. İyi ki varsınız...

makaleyi göster
25 Þubat 2018 Nerede.blog

Çok güzel. Çok duygulandım. Etkilendim. Teşekkürler

makaleyi göster
Reklam Alanı
Reklam Alanı